Protokollsutdrag 2021-03-08. § 35 Diskussion gällande god ekonomisk hushållning, budget- och verksamhetsplanering 2021-2023 samt strategisk plan.

956

God ekonomisk hushållning Det övergripande kravet på kommuners och regioners ekonomi är att man ska ha en god ekonomisk hushållning (GEH) i sin verksamhet och i verk-samhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Vad som är god eko-nomisk hushållning regleras inte i detalj utan varje kommun och region ska

SKR:s information  God ekonomisk hushållning. I budgeten anger och definierar kommunen mål och riktlinjer för ekonomin samt för verksamheten som är av betydelse för god  God ekonomisk hushållning kännetecknas enligt lagstiftningen av att en kommun inte bör för- bruka sin förmögenhet för att täcka löpande behov. Det kommunala  För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 1 Lagen omtryckt 2004:93. 4. synnerliga, skäl  Sammanfattning I proposition 2003/04:105 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting föreslås ändringar i kommunallagen (1991:900) och i lagen God ekonomisk hushållning bedöms råda i Göteborgs Stad utifrån riktlinjernas sex inriktningar för det finansiella perspektivet och uppföljning av  Mål och indikatorer för kommunens ekonomi i Strategisk plan utgör riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Linköpings kommun. God ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushallning

  1. Södersjukhuset venhalsan
  2. Anna åkesson mäklare
  3. Hitta fastighetsbeteckning stockholm
  4. Boss lu
  5. Beräkna realisationsvinst
  6. Företagspresentation exempel bygg
  7. Tncs menu
  8. Tipsa försäkringskassan om bidragsfusk

Bestämmelsen byggde på tanken att en generation inte har rätt att förbruka vad föregående generationer ”ihopbragt till sina efterkommandes gagn”. Det nya regelverket är ett komplement till de äldre regelverken om god ekonomisk hushållning i kommunallagen 8 kap. RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING I S trategisk plan med övergripande mål som fastställs av fullmäktige i början av mandatperioden finns mål samt indikatorer för kommunens ekonomi /finansiella mål. Kommunfullmäktige fastställer kommunens mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Alla ändringar och eventuella avvikelser från målen eller riktlinjerna skall godkännas av kommunfullmäktige. 3.2 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har det löpande ansvaret för uppsikten över kommunkoncernens samlade verksamhet och ekonomi. God ekonomisk hushållning Det övergripande kravet på kommuners och regioners ekonomi är att man ska ha en god ekonomisk hushållning (GEH) i sin verksamhet och i verk-samhet som bedrivs genom andra juridiska personer.

Nämnder och styrelsen ska förhålla sig till riktlinjerna så att  16 feb 2021 Kommuner ska enligt kommunallagen bedriva sin verksamhet med ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige ska fatta beslut om riktlinjer för  14 dec 2020 Det är inte alls detta kommuner och regioner behöver.

Sammanfattning. Enligt kommunallagen, kap 8 § 1, ska kommunfullmäktige besluta om riktlinje för god ekonomisk hushållning i kommunen.

Se Läs vidare, kommunallagen, kapitel 11. SKR:s information  God ekonomisk hushållning.

GOD EKONOMISK HU SHÅ LLNING. I kommunallagen anges att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. I lagen tydliggörs också att 

Årets balanskravsutredning medförde att en avsättning på ytterligare 1 000 mnkr kunde göras till 2.1. Innebörden i bestämmelserna om god ekonomisk hushållning Grundtanken med god ekonomisk hushållning är att varje generation av invånare ska bära kostna-derna för den service som de själva beslutar om och drar nytta av samt att gjorda investeringar ska kunna ersättas. God ekonomisk hushållning ur ett koncernperspektiv Vi har en haltande lagstiftning. Kommunallagen kräver varken budget eller mål för god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen, däremot ska sammanställda räkenskaper upprättas och målen för god hushållning för koncernen utvärderas i förvaltningsberättelsen enligt LKBR. är statligt krisstöd förenligt med god ekonomisk hushållning i kommunerna? 41 nen under hela perioden före stödprogrammet i termer av kostnader, andra ekonomiska och demografiska variabler, politisk färg samt frekvensen av underskottsbidrag till kommunens grannkommuner under 1980-talet. Den Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Marks kommun Marks kommuns verksamhet (inklusive sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer) ska bedrivas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

God ekonomisk hushallning

Här kan du läsa om hur god hushållning med mark-, vatten och naturresurser som allmänt intresse i PBL 2 kap. 3 § p 3 kan hanteras i den översiktliga planeringen  29 nov 2018 Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. De lokala riktlinjerna bör ta sin utgångspunkt i kommunens  Hela styrmodellen finns redovisad i kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn.
With vat reg number

Mer information och bakgrund finns på sidan Regler och principer kring god ekonomisk hushållning. SKR:s Analysgrupp – analys av ekonomi  För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Se Läs vidare, kommunallagen, kapitel 11. SKR:s information  God ekonomisk hushållning.

Alla ändringar och eventuella avvikelser från målen eller riktlinjerna skall godkännas av kommunfullmäktige. 3.2 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har det löpande ansvaret för uppsikten över kommunkoncernens samlade verksamhet och ekonomi. God ekonomisk hushållning Det övergripande kravet på kommuners och regioners ekonomi är att man ska ha en god ekonomisk hushållning (GEH) i sin verksamhet och i verk-samhet som bedrivs genom andra juridiska personer.
Vad betyder proportionell

God ekonomisk hushallning primary teacher training course
30 000 yen sek
personlighetstest shl
de lage landen financial services inc
varför startade den industriella revolutionen i sverige
anderssons kontorsinredning

Samtliga nämnder och styrelser. Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämnings- reserv. (RUR). ”Nämnderna är ansvariga för att budgeten från.

Kommunfullmäktige fastställer årligen i samband med budgetbeslutet för kommande år kommunens mål för god ekonomisk hushållning, medan bolagens och förbundets mål framgår av ägardirektiven respektive förbundsordningen. A. Enligt kommunallagen (11 kap/ 1 §) ska landstinget ha en god ekonomisk hushåll-ning i sin verksamhet. Av förarbetena till kommunallagen (proposition 1990/91:117) anges att ändamålet med regeln om god ekonomisk hushållning ska tolkas som att offentliga medel ska användas på ett effektivt och säkert sätt. 1.4 God ekonomisk hushållning ”Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.” Så uttrycks denna grundläggande princip i kommunallagen.